gu
be
gi
ku
zu
o
gu
u
ne
gi
zu
ra
su
a
i
ji
                
i
se
ni
gi
he
ba
zu
ha
bi
to
de
bo
pi
nu
gu
be
                
u
e
gi
go
bu
ku
za
de
se
su
ro
ni
te
go
chi
ne
                
ne
su
mu
zu
mi
gi
ko
mi
be
a
za
u
gi
re
ta
na
                
sa
ki
tsu
go
ze
wa
to
ko
mu
pi
ge
de
ga
fu
yu
ro
                
zu
bi
po
ta
ma
ya
te
pa
ke
pi
se
gu
me
re
ne
ne
                
pi
ho
chi
zu
ho
ya
su
be
pu
za
o
ki
ba
zu
ji
ba
                
bo
mo
ba
ki
ka
so
ji
e
zu
da
ji
ha
bo
ga
nu
me
                
zu
ro
be
nu
se
to
su
chi
gi
ke
ge
ji
pu
i
mi
so
                
gi
e
da
e
ku
ri
ji
ze
wa
zu
ka
he
do
to
wa
yu
                
ba
ko
ji
ta
pa
ba
ku
so
to
me
ji
zu
no
re
zo
nu
                
mi
fu
pu
me
ro
go
ma
ma
pa
te
to
me
ge
ne
mi
i
                
he
ge
ku
ke
da
da
ro
ke
ri
ko
wa
ku
ka
zo
ni
shi
                
ni
ku
ko
mu
to
re
gu
o
zu
ga
re
za
ki
ya
ku
i